دندان قروچه

دندان قروچه

دندان قروچه دندان قروچه ساییدن و کوبیدن دندان ها با حرکات محکم و موکد فک که به سایش دندان ها در حالت خواب منجر می شود ، اطلاق می گردد. بیمار مبتلا از سایش دندان ها به طور غیرعادی آزار می بیند و تحت شرایطی بیمار بدون اینکه خودش متوجه شود مرتبا دندان ها را […]

read more »
Call Now Button