جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی طبیعی دکتر فرشید کاوندی می گوید ،بینی یکی از قسمت های قابل رویت ترین چهره است که تا حد زیادی بر هماهنگی، زیبایی و حساسیت آن تاثیر می گذارد. بسیاری از افراد مشهور به جراحان زیبایی دست پیدا کرده اند تا بینی خود را بازسازی کنند ، این نوع جراحی می تواند نقایص […]

read more »
Call Now Button